واحد کنترل کیفی:


پس از اتمام مراحل تولید و برشکاری،سنگ زنی و شات بلاست، جهت بررسی ساختارمتالورژی از قطعات تولیدی نمونه برداری شده و از نظر سختی سنجی و متالوگرافی و کوانتومتری آزمایش می گردد.

کنترل ابعادی قطعات ریخته گری شده از دیگر فعالیتهای این واحد محسوب می شود.