آزمایشگاه:


الف) کوانتو متری

ب) متالو گرافی

ج) آزمایشگاه سختیاز کلیه ذوب ها قبل از ذوب ریزی نمونه برداری نموده و پس از اطمینان از خواص بدست آمده اجازه جهت ذوب ریزی صادر می گردد.