دریچه بازدید

pakbronze

دریچه بازدید

Boiler Burner Inspection Gate

| توضیحات |

اﯾﻦ ﻣﺤﺼـﻮل ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾـﺪ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺸﻌﻞ در دﯾگ و ﺑـﺮاي اﻃﻤﯿﻨـﺎن از روﺷﻦ ﯾﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدن ﻣﺸﻌﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار میگیرد.

تصاویر محصول

دریچه-بازدید
دریچه بازدید دایره
دریچه بازدید مستطیل

مدل سه بعدی دریچه بازدید

3D render

شرکت ریخته گری دانش بنیان پاک برنز