فرم استخدام

pakbronze

جای شما در پاک برنز خالی است.

جهت پیشبرد روند ساخت قطعات به نیروی کار متخصص در زمینه های ماشین کاری طراحی  به صورت تمام وقت و پاره وقت نیازمندیم.
لطفا برای ما پیغام بگذارید و یا با شماره های شرکت واحد منابع انسانی تماس حاصل نمایید.