سند بلاست

pakbronze

سالن برشکاري و شات بلاست

 

با بکارگیری تجهیزات وپرسنل ماهر،عملیات برشکاری وتمیزکاری قطعات ریخته گری شده در کارگاههای برش کاری وشات بلاست بارعایت دستورالعمل های فنی واستانداردهای مورد قبول انجام می شود.