آزمایشگاه

pakbronze

بخش آزمایشگاه

در لابراتوار شرکت از کلیه ذوب ها قبل از ذوب ریزی نمونه برداری شده و پس از اطمینان از خواص بدست آمده توسط آزمایشگاه مجوز تولید صادر می گردد.